جلوگیری از تنگی مجرای ادرار

جلوگیری از تنگی مجرای ادرار مجرای ادرار به لوله ای گفته می شود که ادرار را از مثانه به بیرون از بدن هدایت می کند. معمولاً مجرای ادرار به اندازه کافی وسیع می باشد و جریان ادرار به راحتی از آن عبور می کند. زمانی که مجرای ادرار باریک می شود می تواند بر جریان اطلاعت بیشتر دربارهجلوگیری از تنگی مجرای ادرار[…]