بیماری هایی که از طریق غذا منتقل می شوند

خوردن غذاهای مختلف که حاوی میکروارگانیسم های بیماری زا با سموم؛ هستند می تواند سبب سندرم های مختلفی شود که عموما به صورت علائم گوارشی و یا عصبی تظاهر می کنند . ممکن است به علت ویروس ها، باکتری ها، انگل ها یا تک یاخته ها ایجاد شوند . میزان بروز سالانه این بیماری به اطلاعت بیشتر دربارهبیماری هایی که از طریق غذا منتقل می شوند[…]