اسهال حاد

اسهال به طور علمی به صورت افزایش در حجم حرکات روده به صورت بیش از 200 گرم مدفوع در روز گفته می شود . اسهال حاد به صورت اسهالی که تا 14 روز طول بکشد؛ تعریف می شود . مدفوع معمولا بدون شکل و مایع است . نشان دهنده افزایش محتوی آب در مدفوع است که ثانویه اطلاعت بیشتر دربارهاسهال حاد[…]