Picking Out Clear-Cut Programs For Mybrides

You must always be exploring your partner’s human body in order to find her location. In the event you plus your partner are receiving lots of quarrels, or simply aren’t connecting well, and then you’ve got to be cautious. No matter whether your second half is timid, however https://mybrides.net/ , it is advisable to at اطلاعت بیشتر دربارهPicking Out Clear-Cut Programs For Mybrides[…]

اسهال حاد

اسهال به طور علمی به صورت افزایش در حجم حرکات روده به صورت بیش از 200 گرم مدفوع در روز گفته می شود . اسهال حاد به صورت اسهالی که تا 14 روز طول بکشد؛ تعریف می شود . مدفوع معمولا بدون شکل و مایع است . نشان دهنده افزایش محتوی آب در مدفوع است که ثانویه اطلاعت بیشتر دربارهاسهال حاد[…]

انواع دردهای شکمی

تقریباً همه افراد در طول زندگی شان دچار دردهای شکمی می شوند. دلیل بیشتر انواع دردهای شکمی نگران کننده نبوده و پزشک به راحتی می تواند علت را تشخیص داده و مشکل را درمان کند. ولی گاهی اوقات این دردها می توانند نشانه یک بیماری جدی باشند. در این مقاله به نشانه های نگران کننده اطلاعت بیشتر دربارهانواع دردهای شکمی[…]

رکتوسکوپی

رکتوسکوپی نوعی روش تشخیص می باشد که پزشک را قادر می سازد تا به طور مستقیم غشای مخاطی آنزیم و قسمت انتهایی روده بزرگ (کولون) را مشاهده کند. معاینه با استفاده از یک ابزار به نام پروکتوسکوپ انجام می شود که یک وسیله مجهز به دوربین می باشدکه برای مشاهده تصویر از داخل بدن است. یکی اطلاعت بیشتر دربارهرکتوسکوپی[…]